Cofnięcie w odniesieniu do treści cyfrowych

Zastrzeżenie: Poniższa próbka została przygotowana przez prawnika (https://drschwenke.de) zgodnie z typowymi wymaganiami sklepu internetowego. Jednak próbkę należy wykorzystać dopiero po dokładnym zbadaniu i dostosowaniu do specyficznego modelu biznesowego. Poniższa próbka zawiera zatem dodatkowe informacje, które należy wziąć pod uwagę, oraz czerwone fragmenty, które należy zbadać i w razie potrzeby dostosować. Proszę usunąć notatki po przetworzeniu. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady prawnej. Prawa autorskie: Możesz wykorzystać próbkę w domenie/stronie internetowej tak długo, jak długo Twoja licencja Marketpressa ma zastosowanie również do niej. Przekazywanie danych osobom trzecim, również klientom (np. jako programiści) jest niedozwolone.

instrukcje dotyczące prawa konsumentów do odstąpienia od umowy w odniesieniu do dostarczania treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych (np. e-book, pobieranie oprogramowania).
instrukcja odwołania

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani swojej działalności gospodarczej, ani działalności zawodowej na własny rachunek.

Prawo do odwołania

Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować ([wstawić: Nazwa/firma, adres adresata odwołania, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli jest dostępny, numer faksu. Można również wprowadzić skrót.

i przechowywać adres w ustawieniach DE.]) za pomocą jasnego wyjaśnienia (np. listu, faksu lub poczty elektronicznej) dotyczącego decyzji o odstąpieniu od umowy. Można skorzystać z załączonego formularza wycofania próbki, który nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odwołania wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrócimy Państwu koszty niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy za wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (inne niż dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). Będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji w celu dokonania takiego zwrotu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami takiego zwrotu.

Formularz wycofania próbki

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem).
– Do [Wstawić: Nazwa/firma, adres adresata odwołania, adres e-mail oraz, jeśli jest dostępny, numer faksu]:
– Ja/my (*) niniejszym anulujemy zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*)
– Zamówione na (*)/otrzymane na (*)
– Nazwa(-y) konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)
– daktyl
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wykluczenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odwołania
Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są prefabrykowane i w przypadku których indywidualny wybór lub dostarczenie przez konsumenta ma decydujące znaczenie lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.
Prawo do odstąpienia wygasa przedwcześnie, jeśli rozpoczęliśmy realizację umowy dopiero po wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody i jednocześnie potwierdzeniu, że utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia realizacji umowy z naszej strony. Zwracamy uwagę, że zawarcie umowy możemy uzależnić od wyżej wymienionej zgody i potwierdzenia.

Warenkorb
Scroll to Top