Cofnięcie

Zastrzeżenie: Poniższa próbka została przygotowana przez prawnika (https://drschwenke.de) zgodnie z typowymi wymaganiami sklepu internetowego. Jednak próbkę należy wykorzystać dopiero po dokładnym zbadaniu i dostosowaniu do specyficznego modelu biznesowego. Poniższa próbka zawiera zatem dodatkowe informacje, które należy wziąć pod uwagę, oraz czerwone fragmenty, które należy zbadać i w razie potrzeby dostosować. Proszę usunąć notatki po przetworzeniu. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady prawnej. Prawa autorskie: Możesz wykorzystać próbkę w domenie/stronie internetowej tak długo, jak długo Twoja licencja Marketpressa ma zastosowanie również do niej. Przekazywanie danych osobom trzecim, również klientom (np. jako programiści) jest niedozwolone.

Instrukcje dotyczące unieważnienia dla konsumentów w przypadku umowy, w której towary są dostarczane w ramach jednolitej dostawy

instrukcja odwołania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani swojej działalności gospodarczej, ani działalności zawodowej na własny rachunek.

Prawo do odwołania
Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub osoba trzecia inna niż wyznaczony przez Państwa przewoźnik weszła w posiadanie towarów. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, należy się z nami skontaktować (Insert: Należy poinformować nas (użyć: nazwę/firmę, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli jest dostępny, numer faksu) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu, faksu lub e-maila wysłanego pocztą) o swojej decyzji o rozwiązaniu niniejszej Umowy. Można skorzystać z załączonego formularza wycofania próbki, który nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odwołania wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrócimy Państwu koszty niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy za wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (inne niż dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). Będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji w celu dokonania takiego zwrotu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami takiego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu do czasu, gdy otrzymamy Towary z powrotem lub do czasu, gdy użytkownik dostarczy dowód, że zwrócił Towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zwrócą Państwo lub dostarczą nam Towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni.
Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Odpowiadają Państwo za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności.

Formularz wycofania próbki
(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem).
– Do [Wstawić: Nazwa, firma, adres, adres, adres e-mail i numer faksu, jeżeli jest dostępny]:
– Ja/my (*) niniejszym anulujemy zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*)
– Zamówione na (*)/otrzymane na (*)
– Nazwa(-y) konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)
– daktyl
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wykluczenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odwołania
Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów
dostawa towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja jest określana na podstawie indywidualnego wyboru lub przeznaczenia dokonanego przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;

za dostawę towarów, które mogą szybko się zepsuć lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w momencie zawierania umowy, ale których dostawa nie może nastąpić przed upływem 30 dni od zawarcia umowy, a których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, nad którym Wykonawca nie ma kontroli;
na dostawę gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów prenumeraty.
Prawo do odwołania wygasa przedwcześnie w przypadku umów.
w przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie;
dla dostawy towarów, jeżeli po dostawie zostały one nierozerwalnie wymieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter;
w celu dostarczenia nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostawie.

Instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy dla konsumentów w odniesieniu do kilku towarów, które konsument zamówił w ramach jednolitego zamówienia i które są dostarczane oddzielnie

instrukcja odwołania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani swojej działalności gospodarczej, ani działalności zawodowej na własny rachunek.

Prawo do odwołania
Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin odwołania wynosi czternaście dni od dnia, w którym pasażer lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie ostatniego z towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy nas o tym poinformować ([wstawić: Nazwa / Firma, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli jest dostępny, numer faksu. W tym celu można również użyć skrótu i wpisać adres w Ustawieniach DE.]), aby powiadomić nas o swojej decyzji o unieważnieniu niniejszej Umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu, faksu lub wiadomości e-mail wysłanej pocztą). Można skorzystać z załączonego formularza wycofania próbki, który nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odwołania wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrócimy Państwu koszty niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy za wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (inne niż dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). Będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji w celu dokonania takiego zwrotu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami takiego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu do czasu, gdy otrzymamy Towary z powrotem lub do czasu, gdy użytkownik dostarczy dowód, że zwrócił Towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zwrócą Państwo lub dostarczą nam Towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni.
Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Odpowiadają oni za amortyzację towarów tylko wtedy, gdy amortyzacja ta wynika z obchodzenia się z towarami, które nie jest konieczne do zbadania ich charakteru, właściwości i funkcjonalności.

Formularz wycofania próbki
(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem).
– Do [Wstawić: Nazwa, firma, adres, adres, adres e-mail i numer faksu, jeżeli jest dostępny]:
– Ja/my (*) niniejszym anulujemy zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*)
– Zamówione na (*)/otrzymane na (*)
– Nazwa(-y) konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)
– daktyl
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wykluczenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odwołania
Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów
dostawa towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja jest określana na podstawie indywidualnego wyboru lub przeznaczenia dokonanego przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
dostawy towarów, których jakość może ulec szybkiemu pogorszeniu lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w chwili zawarcia umowy, ale których dostawa nie może nastąpić przed upływem 30 dni od zawarcia umowy, a których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
na dostawę gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów prenumeraty.
Prawo do odwołania wygasa przedwcześnie w przypadku umów.
w przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie;
dla dostawy towarów, jeżeli po dostawie zostały one nierozerwalnie wymieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter;
w celu dostarczenia nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostawie.

Polityka anulowania dla konsumentów w przypadku umowy o dostawę towarów w kilku częściach lub kawałkach

instrukcja odwołania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani swojej działalności gospodarczej, ani działalności zawodowej na własny rachunek.

Prawo do odwołania
Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin odwołania wynosi czternaście dni od dnia, w którym pasażer lub osoba trzecia inna niż wyznaczony przez niego przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej częściowej przesyłki lub ostatniej pozycji. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy nas o tym poinformować ([wstawić: Imię i nazwisko/firma, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli jest dostępny, numer faksu. Możesz również użyć w tym celu skrótu i wpisać adres w Ustawieniach DE.]) poprzez wyraźne oświadczenie (np. list, faks lub e-mail wysłany pocztą) o decyzji o unieważnieniu niniejszej Umowy. Można skorzystać z załączonego formularza wycofania próbki, który nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odwołania wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrócimy Państwu koszty niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy za wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (inne niż dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). Będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji w celu dokonania takiego zwrotu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami takiego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu do czasu, gdy otrzymamy Towary z powrotem lub do czasu, gdy użytkownik dostarczy dowód, że zwrócił Towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zwrócą Państwo lub dostarczą nam Towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni.
Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Odpowiadają Państwo za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności.

Formularz wycofania próbki
(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem).
– Do [Wstawić: Nazwa, firma, adres, adres, adres e-mail i numer faksu, jeżeli jest dostępny]:
– Ja/my (*) niniejszym anulujemy zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*)
– Zamówione na (*)/otrzymane na (*)
– Nazwa(-y) konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)
– daktyl
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wykluczenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odwołania
Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów
dostawa towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja jest określana na podstawie indywidualnego wyboru lub przeznaczenia dokonanego przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
dostawy towarów, których jakość może ulec szybkiemu pogorszeniu lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w chwili zawarcia umowy, ale których dostawa nie może nastąpić przed upływem 30 dni od zawarcia umowy, a których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
na dostawę gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów prenumeraty.

Prawo do odwołania wygasa przedwcześnie w przypadku umów.
w przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie;
dla dostawy towarów, jeżeli po dostawie zostały one nierozerwalnie wymieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter;
w celu dostarczenia nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostawie;

Instrukcje anulowania dla konsumentów dotyczące umowy o regularną dostawę towarów w określonym czasie

instrukcja odwołania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani swojej działalności gospodarczej, ani działalności zawodowej na własny rachunek.

Prawo do odwołania
Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin odwołania wynosi czternaście dni od dnia, w którym pasażer lub wskazana przez niego osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszła w posiadanie pierwszych towarów. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy nas o tym poinformować ([wstawić: Nazwa / Firma, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli jest dostępny, numer faksu. W tym celu można również użyć skrótu i wpisać adres w Ustawieniach DE.]), aby powiadomić nas o swojej decyzji o unieważnieniu niniejszej Umowy za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu, faksu lub wiadomości e-mail wysłanej pocztą). Można skorzystać z załączonego formularza wycofania próbki, który nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odwołania wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrócimy Państwu koszty niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy za wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (inne niż dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). Będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji w celu dokonania takiego zwrotu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami takiego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu do czasu, gdy otrzymamy Towary z powrotem lub do czasu, gdy użytkownik dostarczy dowód, że zwrócił Towary, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Zwrócą Państwo lub dostarczą nam Towary niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w ciągu czternastu dni od daty powiadomienia nas o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Termin ten uważa się za zachowany, jeśli towar zostanie wysłany przed upływem terminu czternastu dni.
Ponosicie Państwo bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
Odpowiadają Państwo za utratę wartości towaru tylko wtedy, gdy utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia jego stanu, właściwości i funkcjonalności.

Formularz wycofania próbki
(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem).
– Do [Wstawić: Nazwa, firma, adres, adres, adres e-mail i numer faksu, jeżeli jest dostępny]:
– Ja/my (*) niniejszym anulujemy zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*)
– Zamówione na (*)/otrzymane na (*)
– Nazwa(-y) konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)
– daktyl
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wykluczenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odwołania
Prawo odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do następujących umów
dostawa towarów, które nie są prefabrykowane i których produkcja jest określana na podstawie indywidualnego wyboru lub przeznaczenia dokonanego przez konsumenta lub które są wyraźnie dostosowane do osobistych potrzeb konsumenta;
dostawy towarów, których jakość może ulec szybkiemu pogorszeniu lub których termin ważności zostałby szybko przekroczony;
dostawa napojów alkoholowych, których cena została uzgodniona w chwili zawarcia umowy, ale których dostawa nie może nastąpić przed upływem 30 dni od zawarcia umowy, a których aktualna wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
na dostawę gazet, czasopism lub magazynów, z wyjątkiem umów prenumeraty.
Prawo do odwołania wygasa przedwcześnie w przypadku umów.
w przypadku dostawy zapieczętowanych towarów, które ze względów zdrowotnych lub higienicznych nie nadają się do zwrotu, jeżeli ich pieczęć została usunięta po dostawie;
dla dostawy towarów, jeżeli po dostawie zostały one nierozerwalnie wymieszane z innymi towarami ze względu na ich charakter;
w celu dostarczenia nagrań dźwiękowych lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli plomba została usunięta po dostawie.

Instrukcje dotyczące odstąpienia od umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na fizycznym nośniku danych
instrukcja odwołania
Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, których w przeważającej mierze nie można przypisać ani swojej działalności gospodarczej, ani działalności zawodowej na własny rachunek.

Prawo do odwołania
Masz prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy należy nas o tym poinformować ([wstawić: Nazwa/firma, adres, numer telefonu, adres e-mail oraz, jeśli jest dostępny, numer faksu. W tym celu można również użyć skrótu i zapisać adres w ustawieniach DE.]) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) o decyzji o unieważnieniu niniejszej Umowy. Można skorzystać z załączonego formularza wycofania próbki, który nie jest obowiązkowy. Aby dotrzymać terminu odwołania wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa odwołania przed upływem terminu odwołania.

Konsekwencje cofnięcia zezwolenia
W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrócimy Państwu koszty niezwłocznie i nie później niż w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu od niniejszej Umowy za wszystkie płatności, które otrzymaliśmy od Państwa, w tym koszty dostawy (inne niż dodatkowe opłaty wynikające z wyboru przez Państwa metody dostawy innej niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas). Będziemy korzystać z tych samych środków płatności, które zostały użyte przez Ciebie w pierwotnej transakcji w celu dokonania takiego zwrotu, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej i w żadnym wypadku nie zostaniesz obciążony kosztami takiego zwrotu.

Formularz wycofania próbki
(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij ten formularz i odeślij go z powrotem).
– Do [Wstawić: Nazwa, firma, adres, adres, adres e-mail i numer faksu, jeżeli jest dostępny]:
– Ja/my (*) niniejszym anulujemy zawartą przeze mnie/nas (*) umowę na zakup następujących towarów (*)/świadczenie następujących usług (*)
– Zamówione na (*)/otrzymane na (*)
– Nazwa(-y) konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku komunikacji papierowej)
– daktyl
—————————————
(*) Niepotrzebne skreślić.

Wykluczenie lub przedwczesne wygaśnięcie prawa do odwołania
Prawo odstąpienia nie ma zastosowania do umów o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są prefabrykowane i w przypadku których indywidualny wybór lub dostarczenie przez konsumenta ma decydujące znaczenie lub które są wyraźnie dostosowane do jego osobistych potrzeb.
Prawo do odstąpienia wygasa przedwcześnie, jeśli rozpoczęliśmy realizację umowy dopiero po wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody i jednocześnie potwierdzeniu, że utracą Państwo prawo do odstąpienia od umowy z chwilą rozpoczęcia realizacji umowy z naszej strony. Zwracamy uwagę, że zawarcie umowy możemy uzależnić od wyżej wymienionej zgody i potwierdzenia.

Warenkorb
Scroll to Top