1. ochrona danych w skrócie
Informacje ogólne
Poniższe uwagi zawierają prosty przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi, gdy odwiedzasz tę stronę internetową. Dane osobowe to wszelkie informacje, które umożliwiają identyfikację użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych.

Gromadzenie danych na tej stronie internetowej
Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej przeprowadzane jest przez operatora strony internetowej. Ich dane kontaktowe znajdują się w stopce tej strony internetowej.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane przez Państwa przekazując je nam. Mogą to być na przykład dane wprowadzane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie zbierane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie, gdy tylko wejdziesz na tę stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Niektóre dane są gromadzone w celu zapewnienia, że strona internetowa jest wolna od błędów. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo w każdej chwili i bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych przez Ciebie danych osobowych. Mają Państwo również prawo zażądać poprawienia lub usunięcia tych danych. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na ten i inne pytania dotyczące ochrony danych osobowych. Ponadto mają Państwo prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto mają Państwo prawo, w pewnych okolicznościach, żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych. Szczegółowe informacje znajdują się w deklaracji o ochronie danych osobowych w punkcie “Prawo do ograniczenia przetwarzania danych”.

Narzędzia analityczne i narzędzia innych firm
Kiedy odwiedzasz tę stronę internetową, Twoje zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to przede wszystkim za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfingu jest zazwyczaj anonimowa; zachowania podczas surfingu nie można przypisać do Ciebie.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na temat tych narzędzi oraz opcji rezygnacji można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności.

2. hosting
Hosting zewnętrzny
Ta strona internetowa jest prowadzona przez zewnętrznego dostawcę usług (hoster). Dane osobowe zgromadzone na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hosta. Mogą to być adresy IP, prośby o kontakt, informacje meta- i komunikacyjne, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwy, odsłony stron internetowych i inne informacje generowane przez stronę internetową.

Gospodarz służy do realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO).

Nasz hoster będzie przetwarzał Państwa dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań i przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do tych danych.

3) uwagi ogólne i informacje obowiązkowe
ochrona danych
Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym wyjaśnieniem dotyczącym ochrony danych osobowych.

W przypadku korzystania z tej strony internetowej gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się identyfikować osobiście. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu jest to robione.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może podlegać lukom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Odniesienie do właściwego urzędu
Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Phoenics GmbH
Droga ogrodowa 12
30926 Seelze

Telefon: +49 / 511 / 36 84 36 – 50
E-mail: info@phoenics.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Możesz odwołać swoją zgodę w każdej chwili. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu odwołania pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Prawo sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach i wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 DSGVO)
JEŻELI PRZETWARZANIE DANYCH OPIERA SIĘ NA SZTUCE. 6 ABS. 1 LIT. E LUB F DSGVO, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH Z POWODÓW WYNIKAJĄCYCH Z PAŃSTWA KONKRETNEJ SYTUACJI; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W OPARCIU O TE POSTANOWIENIA. ODPOWIEDNIA PODSTAWA PRAWNA, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, ZNAJDUJE SIĘ W NINIEJSZEJ DEKLARACJI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. JEŻELI UŻYTKOWNIK WYRAZI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE UDOWODNIĆ ISTOTNE POWODY PRZETWARZANIA, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB PRZETWARZANIE SŁUŻY DO DOCHODZENIA, WYKONYWANIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 DSGVO).

JEŻELI PAŃSTWA DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE W CELU BEZPOŚREDNIEJ REKLAMY, MAJĄ PAŃSTWO PRAWO W KAŻDEJ CHWILI SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH W CELU TAKIEJ REKLAMY; DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA, O ILE JEST ONO ZWIĄZANE Z TAKĄ BEZPOŚREDNIĄ REKLAMĄ. W PRZYPADKU SPRZECIWU, PAŃSTWA DANE OSOBOWE NIE BĘDĄ PÓŹNIEJ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 DSGVO).

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego
W przypadku naruszenia DSGVO zainteresowane osoby mają prawo do odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

Prawo do przekazywania danych
Mają Państwo prawo do tego, że dane, które są przez nas automatycznie przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w ramach realizacji umowy przekazanej Państwu lub stronie trzeciej w powszechnym, nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Jeżeli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie możliwe.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub wnioski, które użytkownik wysyła do nas jako operatora witryny. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest aktywowane, przekazywane nam dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie internetowej
Jeżeli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek przesłania nam danych dotyczących płatności (np. numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są niezbędne do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pośrednictwem szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Połączenie zaszyfrowane można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam przekazujesz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacja, usunięcie i sprostowanie
W ramach obowiązujących przepisów prawnych mają Państwo w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych przez Państwa danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich poprawiania lub usuwania. W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej w celu uzyskania informacji na temat danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Masz prawo wnioskować o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili pod adresem podanym w nadruku. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

Jeśli kwestionują Państwo poprawność przechowywanych u nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu na ich weryfikację. Na czas trwania badania mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się niezgodnie z prawem, mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania danych, a nie ich usunięcia.
Jeżeli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, ale są one potrzebne do realizacji, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, mają Państwo prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych zamiast ich usunięcia.
Jeżeli wnieśli Państwo sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy zachować równowagę między Państwa interesami a interesami firmy. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
Jeżeli ograniczyli Państwo przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – poza ich przechowywaniem – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Sprzeciw wobec promocyjnych e-maili
Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych publikowanych w ramach obowiązku nadruku do wysyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Operatorzy tej strony internetowej zastrzegają sobie wyraźnie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko niechcianej korespondencji lub wysyłaniu pocztą elektroniczną spamu i innych podobnych materiałów reklamowych.

4. pozyskiwanie danych na tej stronie internetowej
ciasteczka
Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. cookies. Pliki cookie nie uszkadzają komputera i nie zawierają wirusów. Cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, bardziej efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “pliki cookie sesji”. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w terminalu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawianiu plików cookie i zezwalać na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, akceptować pliki cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie je wykluczać i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli pliki cookie są wyłączone, funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.

Ciasteczka, które są niezbędne do realizacji procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez Państwa (np. funkcja koszyka zakupów) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznego i optymalnego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO; zgoda może być w każdej chwili odwołana.

O ile inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowania użytkownika podczas przeglądania stron internetowych) są przechowywane, to są one oddzielnie rozpatrywane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki dziennika serwera
Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. To są:

Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
używany system operacyjny
Adres URL odsyłacza
Nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp do danych.
Czas żądania serwera
Adres IP
Dane te nie będą łączone z innymi źródłami danych.

Dane te gromadzone są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej – w tym celu pliki dziennika serwera muszą być zapisywane.

Formularz kontaktowy
W przypadku przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Państwa dane z formularza zapytania wraz z podanymi przez Państwa danymi kontaktowymi będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Dane te nie będą przekazywane bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeżeli Państwa zapytanie dotyczy realizacji umowy lub jest niezbędne do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) lub na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO), jeśli została ona zgłoszona.

Dane wprowadzone przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostaną u nas aż do momentu, gdy zażądają Państwo usunięcia, cofną Państwo zgodę na przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy prawne – w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania – pozostają nienaruszone.

Zapytanie pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem
Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, Państwa zapytanie zawierające wszystkie dane osobowe (nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Państwa zapytania. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeżeli Państwa wniosek dotyczy realizacji umowy lub jest konieczny do realizacji działań przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na naszych uzasadnionych interesach (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Przesyłane nam przez Państwa dane kontaktowe pozostaną u nas aż do momentu usunięcia danych, odwołania zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel przechowywania danych przestanie obowiązywać (np. po przetworzeniu wniosku). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

Rejestracja na tej stronie internetowej
Możesz zarejestrować się na tej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystujemy wyłącznie w celu skorzystania z oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowaliście. Obowiązkowe informacje wymagane podczas rejestracji muszą być dostarczone w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. w zakresie naszych usług lub w przypadku zmian technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa w ten sposób.

Przetwarzanie danych wprowadzonych podczas rejestracji odbywa się w celu realizacji stosunku pracy użytkownika ustanowionego w wyniku rejestracji oraz, w razie potrzeby, w celu zainicjowania dalszych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO).

Dane zebrane podczas rejestracji będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na tej stronie internetowej, a następnie zostaną usunięte. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Przetwarzanie danych (danych dotyczących klientów i umów)
Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentaryzacyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe związane z korzystaniem z tej strony internetowej (dane użytkowe) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia lub wystawienia użytkownikowi rachunku za korzystanie z usługi.

Zebrane dane klienta zostaną usunięte po zakończeniu realizacji zamówienia lub zakończeniu współpracy handlowej. Prawne okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów dotyczących sklepów internetowych, sprzedawców i wysyłki towarów
Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. firmom, którym powierzono dostawę towaru lub instytucji kredytowej, której powierzono realizację płatności. Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przekazywanie danych. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umów na usługi i treści cyfrowe
Dane osobowe przekazujemy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach realizacji umowy, np. do banku, któremu zlecono realizację płatności.

Dalsze przekazywanie danych nie ma miejsca lub tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo wyraźną zgodę na przekazywanie danych. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, na przykład w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

5. biuletyn informacyjny
dane z biuletynu informacyjnego
Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wpisane do formularza rejestracyjnego newslettera będą przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę na przechowywanie danych, adresów e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu można w każdej chwili odwołać, np. poprzez link “Rezygnacja z subskrypcji” w biuletynie. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Dane przechowywane u nas w celu subskrypcji biuletynu informacyjnego będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu informacyjnego lub dostawcy usług w zakresie biuletynu informacyjnego i usunięcia ich z listy dystrybucyjnej po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Po wyrejestrowaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub przez dostawcę usług newslettera na czarnej liście, aby zapobiec wysyłkom w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Magazynowanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

MailJet
Ta strona wykorzystuje Mailjet do wysyłania biuletynów informacyjnych. Operatorem jest Mailjet SAS (Global HQ), biuro w Paryżu oraz adres pocztowy: 13-13 bis, rue de l’Aubrac, 75012 Paris, Francja.

Mailjet to usługa, która może być wykorzystywana m.in. do organizowania i analizy wysyłania newsletterów. Dane wprowadzane w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane na serwerach Mailjet w Niemczech.

Jeśli nie chcesz, aby Mailjet analizowała Twoje dane, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu w każdej wiadomości z biuletynu zamieszczamy odpowiedni link. Możesz również zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na stronie internetowej.

Analiza danych przez Mailjet

Mailjet umożliwia nam analizowanie naszych kampanii informacyjnych. Na przykład, możemy sprawdzić, czy wiadomość z biuletynu informacyjnego została otwarta i które linki zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić, które linki były klikane szczególnie często.

Możemy również sprawdzić, czy pewne wcześniej zdefiniowane akcje zostały wykonane po otwarciu/kliknięciu (współczynnik konwersji). Na przykład, możemy sprawdzić, czy dokonałeś zakupu po kliknięciu na biuletyn informacyjny.

Mailjet umożliwia nam również podział odbiorców newslettera na różne kategorie (“klastry”). Odbiorcy biuletynu informacyjnego mogą być podzieleni na przykład według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób biuletyny mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych.

Szczegółowe informacje na temat funkcji programu Mailjet można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.mailjet.de/funktion/

Deklaracja o ochronie danych osobowych Mailjet znajduje się na stronie internetowej: https://www.mailjet.de/sicherheit-datenschutz/.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili. Legalność operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona odwołaniem.

Okres przechowywania

Podane nam przez Państwa dane w celu subskrypcji biuletynu informacyjnego będą przez nas przechowywane do momentu rezygnacji z subskrypcji biuletynu informacyjnego lub dostawcy usług w zakresie biuletynu informacyjnego i usunięcia ich z listy dystrybucyjnej po rezygnacji z subskrypcji biuletynu. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Po wyrejestrowaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, Twój adres e-mail może zostać zapisany przez nas lub przez dostawcę usług newslettera na czarnej liście, aby zapobiec wysyłkom w przyszłości. Dane z czarnej listy będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu i nie będą łączone z innymi danymi. Służy to zarówno Państwa interesowi, jak i naszemu interesowi w przestrzeganiu wymogów prawnych przy wysyłaniu biuletynów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO). Magazynowanie na czarnej liście nie jest ograniczone w czasie. Możesz sprzeciwić się przechowywaniu, jeśli twoje interesy przeważają nad naszymi uzasadnionymi interesami.

Zawarcie umowy o realizację zamówienia

Zawarliśmy umowę z firmą MailJet na realizację zamówień i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych przy korzystaniu z MailJet.

6) wtyczki i narzędzia
Mapy Google (za zgodą)
Ta strona korzysta z usługi mapy Google Maps za pośrednictwem API. Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Aby zapewnić prywatność tej strony internetowej, Google Maps jest wyłączona przy pierwszej wizycie na tej stronie internetowej. Bezpośrednie połączenie z serwerami Google zostanie nawiązane tylko w przypadku samodzielnej aktywacji Google Maps (zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zapobiega to przekazywaniu Twoich danych do Google przy pierwszym wejściu na stronę internetową.

Po aktywacji, Google Maps zapisze Twój adres IP. Zwykle jest ona następnie przesyłana na serwer Google w USA i tam przechowywana. Po aktywacji Google Maps, dostawca tej strony nie ma wpływu na transfer danych.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika można znaleźć w oświadczeniu Google o ochronie danych osobowych: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA
Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi “Google reCAPTCHA” (zwanej dalej “reCAPTCHA”). Dostawcą jest Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na tej stronie internetowej (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez osobę lub przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie odwiedzających stronę internetową na podstawie różnych cech charakterystycznych. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający witrynę wejdzie na nią. Do celów analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, długość pobytu odwiedzającego stronę internetową na stronie internetowej lub ruchy myszy wykonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani, że ma miejsce analiza.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed nadużyciami w zakresie zautomatyzowanego szpiegowania oraz przed spamem.

Dalsze informacje na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w Polityce Prywatności Google oraz w Warunkach Korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=de i https://policies.google.com/terms?hl=de.

7) dostawców usług płatniczych i odsprzedawców usług płatniczych
PayPal
Na tej stronie internetowej oferujemy płatność przez PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (zwany dalej “PayPal”).

Jeśli zdecydujesz się zapłacić za pośrednictwem PayPal, wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal.

Przekazanie danych do PayPal odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

natychmiastowe przekazanie
Na tej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność przez “Sofortüberweisung”. Dostawcą tej usługi płatniczej jest firma Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium (zwana dalej “Sofort GmbH”).

Za pomocą procedury “Sofortüberweisung” otrzymujemy potwierdzenie płatności od Sofort GmbH w czasie rzeczywistym i możemy natychmiast rozpocząć wypełnianie naszych zobowiązań.

Po wybraniu metody płatności “Sofortüberweisung”, PIN i ważny TAN przesyła się do Sofort GmbH, za pomocą którego można się zalogować na konto bankowe online. Po zalogowaniu się, Sofort GmbH automatycznie sprawdza stan Twojego konta i dokonuje przelewu do nas za pomocą dostarczonego przez Ciebie numeru TAN. Następnie natychmiast prześle nam potwierdzenie transakcji. Po zalogowaniu się, automatycznie sprawdzane są obroty, limit kredytowy kredytu w rachunku bieżącym oraz istnienie innych rachunków i ich stan posiadania.

Oprócz kodu PIN i TAN, wprowadzone przez Państwa dane dotyczące płatności oraz Państwa dane osobowe są również przekazywane do Sofort GmbH. Twoje dane osobowe obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, adres IP oraz wszelkie inne dane wymagane do przetwarzania płatności. Przekazanie tych danych jest niezbędne do ustalenia Państwa tożsamości bez żadnych wątpliwości i zapobieżenia próbom oszustwa.

Przekazanie danych osobowych do Sofort GmbH odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) i art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość odwołania zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie ma wpływu na skuteczność operacji przetwarzania danych w przeszłości.

Szczegółowe informacje na temat płatności dokonywanych przez Sofortüberweisung znajdują się pod następującymi linkami: https://www.sofort.de/datenschutz.html i https://www.klarna.com/sofort/.

Płać bezpośrednio
Na tej stronie internetowej oferujemy m.in. płatność przez Paydirekt. Dostawcą tej usługi płatniczej jest Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Niemcy (zwany dalej “Paydirekt”).

Jeśli płacisz za pomocą Paydirekt, Paydirekt zbiera różne dane transakcyjne i przekazuje je do banku, w którym jesteś zarejestrowany w Paydirekt. Oprócz danych niezbędnych do dokonania płatności Paydirekt gromadzi również inne dane, takie jak adres dostawy lub poszczególne artykuły w koszyku, w ramach przetwarzania transakcji.

Paydirekt następnie uwierzytelnia transakcję za pomocą procedury uwierzytelniania przechowywanej w banku w tym celu. Kwota płatności jest następnie przekazywana z Twojego konta na nasze konto. Ani my, ani osoby trzecie nie mają dostępu do danych Twojego konta.

Szczegóły dotyczące płatności za pomocą Paydirekt można znaleźć w Ogólnych Warunkach Handlowych i przepisach o ochronie danych osobowych Paydirekt pod adresem: https://www.paydirekt.de/agb/index.html.

Warenkorb
Scroll to Top