Ogólne Zasady i Warunki

Zastrzeżenie: Poniższa próbka została przygotowana przez prawnika (https://drschwenke.de) zgodnie z typowymi wymaganiami sklepu internetowego. Jednak próbkę należy wykorzystać dopiero po dokładnym zbadaniu i dostosowaniu do specyficznego modelu biznesowego. Poniższa próbka zawiera zatem dodatkowe informacje, które należy wziąć pod uwagę, oraz czerwone fragmenty, które należy zbadać i w razie potrzeby dostosować. Proszę usunąć notatki po przetworzeniu. W razie wątpliwości należy zasięgnąć porady prawnej. Prawa autorskie: Możesz wykorzystać próbkę w domenie/stronie internetowej tak długo, jak długo Twoja licencja Marketpressa ma zastosowanie również do niej. Przekazywanie danych osobom trzecim, również klientom (np. jako programiści) jest niedozwolone.

Ogólne warunki wraz z informacjami dla klientów

1) zakres stosowania
2. oferty i opisy usług
3) proces składania zamówień i zawierania umów
4) ceny i koszty transportu
5. dostawa, dostępność towarów
6) warunki płatności
7. zachowanie tytułu własności
8. gwarancja za wady materiałowe i gwarancja
9. odpowiedzialność
10. przechowywanie tekstu umowy
11. przepisy końcowe

1) zakres stosowania
1.1 Stosunki handlowe pomiędzy [Insert: DemoShop e.K., właściciel: Max Muster Demostraße 1, 12345 Demostadt] (dalej “Sprzedawca”) a klientem (dalej “Klient”) regulują wyłącznie następujące Ogólne Warunki Handlowe w wersji obowiązującej w momencie składania zamówienia.

1.2 W przypadku pytań, zażaleń i sprzeciwów w dni powszednie od [9:00 rano] do [18:00] można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta pod numerem telefonu [0221-12345] oraz pocztą elektroniczną pod adresem [name @ domain.de].

1.3 Konsumentem w rozumieniu niniejszych OWT jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celu, który nie może być przypisany głównie do jej działalności gospodarczej ani działalności zawodowej prowadzonej na własny rachunek (§ 13 BGB).

1.4 Odmienne warunki klienta nie są uznawane, chyba że sprzedawca wyraźnie wyrazi zgodę na ich ważność.

2. oferty i opisy usług
Prezentacja produktów w sklepie internetowym nie jest ofertą prawnie wiążącą, lecz zaproszeniem do złożenia zamówienia. Opisy wyników w katalogach oraz na stronach internetowych sprzedającego nie mają charakteru gwarancji lub zapewnienia.
Wszystkie oferty są ważne “do wyczerpania zapasów”, chyba że w produktach zaznaczono inaczej. Błędy z wyjątkiem reszty.

Uwaga: Proszę wprowadzić odpowiednie etykiety przycisków poniżej.
3) proces składania zamówień i zawierania umów
3.1 Klient może bez zobowiązań wybrać produkty z oferty Sprzedawcy i odebrać je w tzw. koszyku zakupów za pomocą przycisku [w koszyku zakupów]. W koszyku można zmienić wybór produktu, np. usunąć. Następnie klient może przejść w ramach koszyka zakupów przez przycisk [Kontynuuj kasę] do zakończenia procesu składania zamówienia.

3.2 Klient składa wiążącą prośbę o zakup towaru w koszyku za pomocą przycisku [zamówienie płatne]. Przed złożeniem zamówienia klient może w każdej chwili zmienić i przeglądać dane oraz wrócić do koszyka zakupów za pomocą funkcji przeglądarki “back” lub całkowicie anulować proces składania zamówienia. Wymagane informacje oznaczone są gwiazdką (*).

3.3 Następnie Sprzedawca wyśle Klientowi automatyczne potwierdzenie otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną, w którym zamówienie Klienta jest ponownie wymienione i które Klient może wydrukować za pomocą funkcji “Drukuj” (potwierdzenie zamówienia). Automatyczne potwierdzenie odbioru tylko potwierdza, że zamówienie klienta zostało otrzymane przez sprzedającego i nie stanowi przyjęcia wniosku. Umowa sprzedaży zostaje zawarta tylko wtedy, gdy sprzedawca wysłał lub przekazał klientowi zamówiony produkt w ciągu 2 dni lub potwierdził wysyłkę do klienta w ciągu 2 dni drugim e-mailem, wyraźnym potwierdzeniem zamówienia lub wysłaniem faktury.

3.4 Jeżeli Sprzedający zezwoli na przedpłatę, umowa zostaje zawarta z podaniem danych bankowych i żądania zapłaty. Jeśli sprzedający nie otrzyma zapłaty w ciągu 10 dni kalendarzowych od wysłania potwierdzenia zamówienia pomimo terminu płatności, nawet po ponownym wezwaniu, sprzedający odstępuje od umowy, czego skutkiem jest nieważność zamówienia i brak obowiązku dostawy. Następnie zamówienie jest rozliczane dla kupującego i sprzedającego bez dalszych konsekwencji. Rezerwacja artykułu z przedpłatą następuje zatem najpóźniej na 10 dni kalendarzowych.

4) ceny i koszty transportu
4.1 Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedawcy zawierają obowiązujący ustawowy podatek od wartości dodanej.

4.2 Oprócz podanych cen, Sprzedawca nalicza koszty wysyłki za dostawę. Koszty wysyłki zostaną wyraźnie przekazane Kupującemu na odrębnej stronie informacyjnej oraz w ramach procesu zamawiania.

5. dostawa, dostępność towarów
5.1 Jeżeli uzgodniono płatność zaliczkową, dostawa następuje po otrzymaniu kwoty faktury.

5.2 Jeżeli mimo trzech prób dostawy dostawa towaru nie powiedzie się z winy kupującego, sprzedający może odstąpić od umowy. Wszelkie dokonane płatności zostaną niezwłocznie zwrócone klientowi.

5.3 Jeżeli zamówiony produkt nie jest dostępny, ponieważ sprzedający nie otrzymał go od swojego dostawcy bez własnej winy, sprzedający może odstąpić od umowy. W takim przypadku sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym klienta i w razie potrzeby zaproponuje dostawę porównywalnego produktu. Jeżeli produkt porównywalny nie jest dostępny lub jeżeli Klient nie życzy sobie otrzymać produktu porównywalnego, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Klientowi wszelkie już zapłacone wynagrodzenie.

5.4 Klienci powinni być informowani o terminach dostaw i ograniczeniach w dostawach (np. ograniczenie dostaw do niektórych krajów) na osobnej stronie informacyjnej lub w ramach odpowiedniego opisu produktu.

6) warunki płatności
6.1 Klient może wybierać spośród dostępnych metod płatności w ramach i przed zakończeniem procesu zamówienia. Klienci są informowani o sposobach płatności dostępnych na odrębnej stronie informacyjnej.

6.2 Jeżeli płatność za pomocą faktury jest możliwa, płatność musi być dokonana w ciągu 30 dni od otrzymania towaru i faktury. W przypadku wszystkich innych metod płatności, płatność musi być dokonana z góry, bez potrąceń.

6.3 W przypadku zlecania przetwarzania płatności podmiotom trzecim, np. Paypal. obowiązują ich ogólne warunki handlowe.

6.4 Jeżeli termin płatności jest określony zgodnie z kalendarzem, klient nie dotrzymuje terminu. W takim przypadku klient jest zobowiązany do zapłaty ustawowych odsetek za zwłokę.

6.5 Obowiązek zapłaty przez Klienta odsetek za zwłokę nie wyklucza dochodzenia przez Sprzedawcę dalszych szkód za zwłokę.

6.6 Klient ma prawo do potrącenia tylko wtedy, gdy jego roszczenia wzajemne zostały prawomocnie stwierdzone lub uznane przez Sprzedającego. Klient może skorzystać z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenia wynikają z tego samego stosunku umownego.

7. zachowanie tytułu własności
Dostarczony towar pozostaje własnością sprzedającego do czasu dokonania pełnej zapłaty.

8. gwarancja za wady materiałowe i gwarancja
8.1 Gwarancja podlega przepisom ustawowym.

8.2 Gwarancja na towary dostarczone przez Sprzedającego istnieje tylko wtedy, gdy została wyraźnie udzielona. Klienci zostaną poinformowani o warunkach gwarancji przed rozpoczęciem procesu zamawiania.

9. odpowiedzialność
9.1 Następujące wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności mają zastosowanie do odpowiedzialności Sprzedającego za szkody, niezależnie od innych ustawowych warunków wnoszenia roszczeń.

9.2 Sprzedawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, o ile przyczyna szkody wynika z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa.

9.3 Ponadto Sprzedawca odpowiada za nieznacznie niedbałe naruszenie istotnych obowiązków, którego naruszenie zagraża osiągnięciu celu umowy, lub za naruszenie obowiązków, których wypełnienie jest niezbędne do prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu Klient regularnie polega. W takim przypadku jednak Sprzedawca odpowiada tylko za przewidywalne szkody typowe dla umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieznacznie niedbałe naruszenie obowiązków innych niż te określone w zdaniach poprzedzających.

9.4 Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania w przypadku śmierci, obrażeń ciała lub uszczerbku na zdrowiu, w przypadku wady po przyjęciu gwarancji jakości produktu oraz w przypadku wad ukrytych w wyniku oszustwa. Odpowiedzialność na podstawie ustawy o odpowiedzialności za produkt pozostaje nienaruszona.

9.5 O ile odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej pracowników, przedstawicieli i zastępców.

10. przechowywanie tekstu umowy
10.1 Klient może wydrukować tekst umowy przed złożeniem zamówienia u Sprzedawcy za pomocą funkcji drukowania swojej przeglądarki w ostatnim kroku zamówienia.

10.2 Sprzedający prześle klientowi również potwierdzenie zamówienia wraz z wszystkimi danymi zamówienia na podany przez niego adres e-mail. Wraz z potwierdzeniem zamówienia, ale najpóźniej w momencie dostawy towaru, klient otrzymuje również kopię Ogólnych Warunków Handlowych wraz z instrukcjami dotyczącymi odstąpienia od umowy oraz informacjami na temat kosztów wysyłki, jak również warunków dostawy i płatności. Jeśli zarejestrowałeś się w naszym sklepie, więc

Warenkorb
Scroll to Top